REGULAMINY

 

 

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO – z dniem 25 maja 2018 roku informuję, iż:

 

 

1.   Administratorem Danych Osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda  z siedzibą w Darłowie.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: kultura@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 26 29  Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy zewnętrzne, które realizują usługi IT na podstawie umowy zawartej z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO oraz jednostki organizacyjne Miasta Darłowa, podmioty realizujące na rzecz Darłowskiego Ośrodka Kultury usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Miasta Darłowa, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych,

2.   Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26 wew. 221 lub adresem email:  iod@darlowo.pl

3.   Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a) wykonania zadań Darłowskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Darłowskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Darłowskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku    
    z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;

4.   Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego                w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego                    z przepisów prawa.

5.   Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6.   Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku                     z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora

7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem realizacji umowy.

8.   Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 


Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:


1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmada w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.


2. Monitoring wizyjny obejmuje lewą i prawą stronę od frontu budynku, wjazd na zaplecze Sali kina, w budynku hol przy kasie biletowej oraz salę kina Bajka.


3. Administratorem danych osobowych jest Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda mający swoją siedzibę w Darłowie przy ul. Morskiej 56, 76 – 150 Darłowo.


4. Z Administratorem Danych można skontaktować się:
a) listownie: pod adresem jak w punkcie 3;
b) przez adres e-mail: kultura@darlowo.pl
c) telefonicznie: 94 314 26 29


5. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.


6. Okres przechowywania nagrań z monitoringu w Darłowskim Ośrodku Kultury wynosi 14 dni. Po tym czasie dane z monitoringu są nadpisywane.


7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania ich danych przez ograniczony czas.


8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.