------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Remont z przebudową części pomieszczeń wewnętrznych budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 44 w Darłowie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamówienie dotyczy realizacji zadania dofinansowanego w ramach operacji pn. „Galeria rybacka i marynistyczna - stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo - historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie”. Umowa o dofinansowanie nr 00481-6523.2-SW1610717/21/22 z dnia 12.04.2022 zawarta z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i Budżetu Państwa.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. 19.12.2022

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

 

2. Specyfikacja warunków zamówieniu

 

3. Dokumentacja budowlana - fragmenty dotyczące zamówienia 

 

4. Szczegółowe wytyczne wykonania i wykończenia robót

 

5. Pomocniczy przedmiar robót

 

6. Instrukcja uzytkowanie miniPortal ePUAP

 

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Remont z przebudową części pomieszczeń wewnętrznych budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 44 w Darłowie".

 

 

8. Zmiana specyfikacji  warunków zamówienia w zakresie RODO.

 

 

9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia p.n. "Remont z przebudową części pomieszczeń wewnętrznych budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 44 w Darłowie".

 

 

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

  ZAŁĄCZNIKI DO ZAMÓWIENIA:

 

 

- Załączniki nr 1 do zamówienia: wzór umowy

 

- Załącznik nr 2 do zamówienia: formularz oferty

 

- Załącznik nr 3 do zamówienia: oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ustawy

 

- Załącznik nr 4 do zamówienia: oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy zamówienia publicznego na podstawie art. 125 ust. 5 Pzp

 

- Załącznik nr 5 do zamówienia: zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

 

- Załącznik nr 6 do zamówienia:  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

-  Załącznik  nr 7 do zamówienia: wykaz robót.

 

-  Załącznik nr 8 do zamówienia: wykaz osób

 

Załącznik nr 9 do zamówienia: oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

 

Załącznik nr 10 do zamówienia:  zestawienie rzeczowo - finansowe