OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU  (kliknij, aby otworzyć plik ogłoszenia)

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655/, Dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie informuje o zmianie ogłoszenia 21940-2009 z dnia 01.07.2009.

Zmianie uległy zapisy dot. przedmiotu zamówienia, okresu gwarancji i terminu składania ofert.

Numer ogłoszenia: 233178 -2009; data zamieszczenia: 10.07.2009

 

Darłowski Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Dostawa instrumentów oraz akcesoriów muzycznych dla
Tworzonej Darłowskiej Orkiestry Dętej
"

Numer ogłoszenia: 217940 - 2009;

Data zamieszczenia: 01.07.2009


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:


l. 1) NAZWA l ADRES: Darłowski Ośrodek Kultury , ul. Morska 56, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3142629, faks 094 3142629.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.dokdarlowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

 

Pliki do pobrania (format pdf):

 

1. Ogłoszenie o przetargu.

 

2. S.I.W.Z. (specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

 

3. Wzór umowy pdf

 

4. Zmieniona S.I.W.Z        (pdf)         (doc.)

 

5. Wzór oferty i załączników   (pdf)     (doc)

 

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  (pdf)